هفتمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس

هفتمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس

مینادنت از اخرین دستاوردهای خود در هفتمین همایش دندانپزشکی در شیراز رونمایی میکند

دیگر نوشتن پرونده را کنار بگذارید !

بگویید ، خودش مینویسد

نظرات بسته هستند

درج نظر