مینادنت كمال افتخار را دارد كه پس از سال‌هـا تلاش مستمر، حاصل كـار خود را كه نرم افـزار جامع مدیریت دندانپزشكی مینادنت می‌باشد را به جامعه دندانپزشـكان تقديم نمايد.

جهت تماس کارشناسان نرم افزار مینادنت با شما، لطفا فرم درخواست دموی زیر را با دقت کامل نمائید.

بیشتر بدانید